-Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ΕΝΟΣ (1 ) ατόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΠΑΞΟΙ 30-11-2022 .

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ                        Αριθμ. Πρωτοκ. : 4294

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

EKΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσληψης   ΕΝΟΣ   (1 )  ατόμου   με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με πλήρη  απασχόληση  ορισμένου χρόνου  [ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   για την καλυψη εποχιακών αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ , που εδρεύει στους Παξούς , της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 78812/14-7-2021Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3116/Β΄/15-7-2021).

2. Την αποφαση 6-25/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΑΔΑ:960ΟΩΞΞ-741

3. Την   υπ’ αριθμ. οικ. 1918/30-7-2021 (ΑΔΑ:ΩΚ5Η7ΛΕ-1ΟΟ) απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων,

4. Την εισηγητική εκθεση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 38821/18-3-2022

5. Τις εγκρισεις του ΥΠΕΣ 27490/28-4-2022 & 27691/29-4-2022

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παξών(ΦΕΚ 310/Β΄/15-2-2013), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 3416/Β΄/28-9-2017) και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.3527/10-10-2022 βεβαίωση του Προϊστάμενου Διοικητικού – Οικονομικού του Δήμου Παξώνπερί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού

8. Tην έγκριση Της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ απο τον ΑΣΕΠ ΣΟΧ 11/2022  ΑΠ 3653 /13-10 -2022

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ΕΝΟΣ   (1 ) ατόμου ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  )  του Δήμου Παξών, που εδρεύει στους Παξούς  Κέρκυρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Παξών

(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παξοί

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

*Από την υπογραφή της σύμβασης  για  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΜΗΝΩΝ

(ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ )

1

** Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  Γ.Π.Δ11οικ./31252/2021 (ΦΕΚ 2332/τ.Β΄/2-6-2021) ΚΥΑ Υπουργική Απόφαση, υπευθυνη δήλωση περι ικανοτητος για την την εκτελεση εργασιών για τις οποιες προσλαμβάνονται , οτι δεν διώκονται ποινικά και οτι έχουν ή δεν έχουν κωλυμα οκταμήνου

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

1) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

3) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .

Οι υποψήφιοι/εςόλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Παξών(περ. στ΄ του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 και της υπ’ αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-5-2021διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών).

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΞΩΝ και ειδικότερα στην υπηρεσία ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   κ ΜΗΤΣΙΑΛΗ ΣΩΦΡΟΝΗ  εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).Πληροφορίες ιστοσελιδα ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ,ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και [email protected]

Ο    Δήμαρχος ΠΑΞΩΝ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Β ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα