Πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους»

Αριθμός Απόφασης: 35/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 2β του ν.3812/2009 και ισχύει με τις όμοιες του ν.4765/2021 σύμφωνα με τις οποίες το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των ΟΤΑ εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ
 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ54/Α/2012).
 4. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»
 5. Την υπ’αριθμ. 526568/01-11-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚΒ’/5696/07-11-2022) που αφορά στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) την περίοδο 2022-2023» .
 6. Την υπ αριθ πρωτ ΥΠΠΟΑ/251244/03-06-2022 Απόφαση της βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.
 7. Την υπ αριθ ΥΠΠΟΑ/556937/14-11-2022 (ΑΔΑ:ΡΠΝΧ4653Π4-ΤΝΧ) απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα: Γενικά Δομημένα Μεγάλης Διάρκειας ΠΑγΟ περιόδου 2022-2023
 8. Την υπ αριθ 18073/29-07-2022 βεβαίωση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη οικονομικών πιστώσεων
 9. Την υπ’ αριθ. 276/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2022-2023.
 10. Την υπ αριθ πρωτ 27864/28-11-2022 ανακοίνωση Για την πρόσληψη τριών (3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023
 11. Το υπ αριθ πρωτ 28859/12-12-2022 έγγραφό μας προς τη ΓΓΑ με θέμα: Διαβίβαση ανακοίνωσης για την πρόσληψη τριών (3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023
 12. Το υπ αριθ πρωτ 596266/09-12-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με θέμα: «Περί του προσχέδιου προκήρυξης ΠΑγΟ περιόδου 2022-2023 παρ. 6.1 του ΟΠ»
 13. Τους προσωρινούς & οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων
 14. Το υπ αριθ πρωτ 1610/24-01-2023  πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων
 15. Την υπ αριθ πρωτ 1745/25-01-2023  υπεύθυνη δήλωση της Μ****** Α****** του Χ****** σύμφωνα με την οποία δεν επιθυμεί την πρόσληψής της ως ΠΦΑ για τα ΠΑγΟ στο Δήμο Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη των κάτωθι Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους από 01/02/2023 έως 31/08/2023:

 1. Σ****** Μ****** του Σ******
 2. Χ****** Κ****** του Π******
 3. Σ****** Γ****** του Α******

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΧ1ΙΩΛΜ-Β6Ν

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧ1ΙΩΛΜ-Β6Ν

Μοιραστείτε το


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
38FollowersFollow

Τελευταία Νέα