Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα) για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης

Αρ. Διακ. 05/2024

ΕΣΗΔΗΣ: 353999

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το: Εθνικό Ν. 4412/2016.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή (“εκτελεστικές συμβάσεις”), είναι το ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025 με κωδικό ΟΠΣ 5223496 (ΝΠ241, 2024ΝΠ24100003 του ΠΔΕ) (Αρ. 33796/05-03-2024 Απόφαση Ένταξης)

Η δαπάνη για την εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο και τις εκτελεστικές αυτής συμβάσεις, βαρύνει την με Κ.Α. :9459 σχετική πίστωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2024-2025-2026 του Φορέα 071.

Για το λόγο αυτό έχει εκδοθεί η αριθ. 56849/08-04-2024 (ΑΔΑ 9Υ8Ρ7ΛΨ-3ΥΨ) Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης ποσού 2.500.000,00 €.

 Συνημμένα:

Η Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα) για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης (pdf)

diakiryxi-5-2024-programma-perisyllogis-kai-diacheirisis-kathe-eidous-nekron-zoon-pdm

Έγκριση δαπάνης και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνή διαγωνισμού

περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων.


Πηγή
Author: Γιώργος Παπαγεωργίου

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα