Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 29/5/2024 | Δήμος Χαλκιδέων

Tακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, β) το άρθρο 74Α παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 , και γ) το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Υπηρεσίες μεταφοράς σύμμεικτων-ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας”, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος, προϋπολογισμού 868.992,00€€ με 24% Φ.Π.Α.,

2. Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών «Προσωρινού Αναδόχου» – Κατακύρωση) του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών για το έτος 2024 και για χρονικό διάστημα 4 μηνών» προϋπολογισμού: 329.964,00 € με Φ.Π.Α., απόφαση διακήρυξης: 374/2023 (ΑΔΑ: 69Ρ7ΩΗΑ-3ΓΤ), αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 285471,

3. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις και ηλεκτροφωτισμός οδών Λουκισίων»,

4. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του υποέργου: “Αποκατάσταση οδοποιΐας Δ.Ενότητας Ν. Αρτάκης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία Θάλεια) στις 8 & 9-08-2020” του έργου « Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία Θάλεια) στις 8 & 9-08-2020»,

5. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου Παραλίας Αυλίδας»,

6. Περί ορισμού υπολόγου για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής και απόδοσής του μέχρι 21/08/2024,

7. Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Χαλκιδέων με ΑΦΜ 997591353 κατά την περίοδο 2024-2025,

8. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 55 άνω,

9. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητών Α.Ε.Ι. (πρώην Τ.Ε.Ι.) στο Δήμο Χαλκιδέων,
10. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητών Α.Ε.Ι. στο Δήμο Χαλκιδέων,

11. Περί αποδοχής των όρων ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης:«Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χαλκιδέων» με κωδικό ΟΠΣ 6003208 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».

12. Περί αποδοχής των όρων τροποποίησης ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης:«Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Χαλκιδέων» με κωδικό ΟΠΣ 6003410 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».

13. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.22221/Γ.Π.:9004/16-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

14. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.22980/Γ.Π.:9298/21-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

15. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.20693/Γ.Π.:8395/08-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

16. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.22427/17-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

17. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προϋπολογισμού Κ.Α.00-8264, σε ιδιώτες συνολικού ποσού €73,32,

18. Περί έγκρισης και χορήγησης παράτασης προθεσμίας της υπάρχουσας σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και με το διακριτικό τίτλο ≪ΑΜCO ΑΒΕΕ», που αφορά την υπ’ αριθμ 96/28-09-2023 σύμβαση προμήθειας με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ: 432.140,00 € με Φ.Π.Α.,

19. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 20642/ Γ.Π.:8368/08-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

20. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 21029/ Γ.Π.:8510/10-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

21. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου πεζοδρομίου για έκθεση προΐόντων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 20833/ Γ.Π.:8429/09-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

22. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 21180/ Γ.Π.:8571/10-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

23. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 21313/ Γ.Π.:8628/13-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

24. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 21656/ Γ.Π.:8749/14-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

25. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 21670/ Γ.Π.:8754/14-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

26. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 22493/ Γ.Π.:9133/17-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

27. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 22663/ Γ.Π.:9194/20-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

28. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 22687/ Γ.Π.:9207/20-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

29. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 23072/ Γ.Π.:9319/21-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

30. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (τοποθέτηση 4 ψυγείων) , σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 22428/ Γ.Π.:9087/17-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

31. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (τοποθέτηση 4 ψυγείων), σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 22436/ Γ.Π.:9093/17-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

32. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (τοποθέτηση 5 ψυγείων), σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 22452/ Γ.Π.:9103/17-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

33. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο), σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 23159/ Γ.Π.:9348/21-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

34. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων- σκαλωσιάς, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 22834/ Γ.Π.:9243/20-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

35. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε καντίνα, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 22805/ Γ.Π.:9239/20-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

36. Περί παραχώρησης θέσεως στάθμευσης οχήματος φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων,

37. Περί παραχώρησης θέσεως στάθμευσης οχημάτων,

38. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τη λειτουργία καντίνας στην παραλία Ροδιών,

39. Περί καθορισμού αποστάσεων και λοιπών θεμάτων που αφορούν τις θέσεις δραστηριοποίησης πωλητών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,

40. Περί έγκρισης διάθεσης ενός φορτηγού οχήματος και ενός λεωφορείου για τη μεταφορά ποδηλάτων και συμμετεχόντων του 22ου Διασχολικού Ποδηλατικού Γύρου Αυλίδας,

41. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (23 υποθέσεις)


Πηγή
Author: kgkegka

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα