ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«Ο.Π.Α.Α.Π.»ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ — Δήμος Περιστερίου

3/07/2023

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι πάροχοι, υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Κάθε οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει προσφορά με βάση την υπ’ αρ. 42/16-05-2023 επικαιροποιημένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου που αφορά στην πράξη με τίτλο:

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡ. ΜΗΝΕΣ»

Προϋπολογισμός Προμήθειας: 85.524,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 23PROC012991639

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16/07/2023 και ώρα 15:00 μ.μ..

Κατεβάστε το υλικό του Διαγωνισμού από εδώ


Πηγή
Author: Σία Φωτεινού

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα