Αναγκαιότητα η ίδρυση Δ.Ε.Υ.Α. Αποκορώνου και η διατήρηση Δ.Ε.Υ.Α. χώρας

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, αναλύει την αναγκαιότητα για τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αποκορώνου με διακριτικό τίτλο “Δ.Ε.Υ.Α. Αποκορώνου”, με έδρα τον Βάμο και εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Δ.Ε.Υ.Α., που θα δημιουργήσουν δυσλειτουργικές συνθήκες και χαοτικές καταστάσεις, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την αυτοδιοίκηση α’ βαθμού.

Τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος µε τη λειτουργία του γηρασµένου δικτύου ύδρευσης, το οποίο απαιτεί άμεση αντικατάσταση και οι αυξημένες λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η ιδιαιτερότητα στην κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης (δίκτυα και βιολογικός καθαρισμός), απαιτούν την σύσταση σύγχρονου φορέα που ξεπερνώντας τις παραδοσιακές δομές θα δημιουργήσει νέες προοπτικές στους τομείς αυτούς. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης στον ∆ήµο, πρέπει να αντιμετωπισθεί ριζικά και μεθοδικά µε την κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και την ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιών δικτύων.

Ο Δήμος Αποκορώνου, δεν είναι σε θέση να διαθέσει από τα έσοδα του τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την κατασκευή των απαιτούμενων νέων έργων, ώστε να λειτουργήσει σε σύγχρονη βάση. Οι υποχρεώσεις και τα έσοδα έως την έκδοση του πρώτου λογαριασμού που θα αποτελέσει το λειτουργικό κεφάλαιο της επιχείρησης μετά τη σύσταση της, θα αφορούν τον Δήμο, και δεν θα μεταφερθούν στην Δ.Ε.Υ.Α. Αποκορώνου. Το προσωπικό που θα αποσπαστεί στη Δ.Ε.Υ.Α. Αποκορώνου από τον Δήμο θα συνδράμει στην ομαλή μετάβαση.

Με τον Ν. 1069/80 και µε δεδομένο την λειτουργία της επιχείρησης στα διοικητικά όρια του δήμου, παρέχονται οικονομικά κίνητρα και εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση του όλου έργου, από χρηματοδοτικά προγράμματα, µε δωρεάν επιχορήγηση και από ιδίους πόρους της νέας επιχείρησης που προβλέπονται από τη λειτουργία της και κατά συνέπεια ενδείκνυται η σύσταση της επιχείρησης και η διοικητική της αυτοτέλεια και ευελιξία ως προς την διοίκηση και διαχείριση που απαιτείται, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και µε την επιβαλλόμενη ταχύτητα και ευελιξία κάθε πρόβλημα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής του δήμου Αποκορώνου.

Η προοπτική δημιουργίας ∆.Ε.Υ.Α. επιβάλλει ακόμη περισσότερο την δημιουργία εκείνων των μηχανισμών που θα είναι σε θέση να προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες στους δημότες – καταναλωτές. Η ∆.Ε.Υ.Α. επιβάλλεται να συσταθεί πρώτον για τις ανάγκες παρακολούθησης των ήδη εκτελούμενων έργων και δεύτερον για την ανάγκη ένταξης νέων έργων σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υπάρξει επιχορήγηση των έργων από τους φορείς της Ε.Ε., αλλά και από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις που διατίθενται µέσω του ΥΠ.ΕΣ.

Επίσης η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήµου Αποκορώνου επιβάλλεται να συσταθεί και για τους ακόλουθους λόγους:
• θα υπάρξει καλύτερη οργανωτική δομή
• θα λειτουργεί µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας
• θα υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία
• θα υπάρχει σωστή οικονομική διαχείριση αφού θα τηρείται προϋπολογισμός και θα υπάρχει ιδία ταμειακή υπηρεσία
• θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση του εξειδικευμένου προσωπικού.
• θα υπάρχει άσκηση ελέγχου της επιχείρησης από το ∆.Σ., την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μέσω των ορκωτών ελεγκτών, τον τύπο και τους δημότες.

Πόροι της Επιχείρησης θα είναι:
α) το ειδικό τέλος που προβλέπεται για την μελέτη και κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης.
β) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης,
γ) η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης,
δ) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης,
ε) το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85),
στ) το τέλος χρήσης υπονόμου,
ζ) το τέλος χρήσης δικτύων αποχέτευσης -ομβρίων,
η) η αξία του νερού που καταναλώνεται,
θ) η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή,
ι) το τέλος αντικατάστασης υδρομετρητή,
ια) η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλάδωσης και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών,
ιβ) οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων,
ιγ) χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τη μελέτη και κατασκευή έργων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.,
ιδ) τα έσοδα από την περιουσία της επιχείρησης ή το τίμημα από την εκποίησή της.
ιε) δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.
Τα έσοδα της επιχείρησης θα προέρχονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 ως και 16 και 27 και 28 του Ν. 1069/80 και τις έως σήμερα τροποποιήσεις του
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στην περιουσία της Επιχείρησης ανήκουν τα πάγια που δημιουργήθηκαν ή δημιουργούνται από τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης που εκτελούνται στην περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης.
Επίσης περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης είναι τα οικόπεδα – αγροτεμάχια όπου βρίσκονται οι δεξαμενές και όλες οι εγκαταστάσεις της Επιχείρησης όπως και κάθε είδους κτίσματα και ακίνητα που θα παραχωρηθούν από τον Δήμο Αποκορώνου ή θα αγοραστούν από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αποκορώνου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.). Τέλος περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης αποτελούν όλοι οι υπόνομοι ή οι ανοικτοί αγωγοί που εκβάλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων.

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, επισήμανε οτι: “Με βρίσκει διαμετρικά αντίθετο η επιχειρούμενη ουσιαστική κατάργηση των Δ.Ε.ΥΑ. με τη συγχώνευση των συνολικά 126 Δ.Ε.Υ.Α. σε 13 έως 15 περιφερειακά σχήματα, με στόχο την οικονομία κλίμακας και με τα σενάρια περί του ενδεχόμενου ιδιωτικοποίησης του νερού να φουντώνουν και πάλι, με τον κίνδυνο που ελλοχεύει υπαρκτό και το υπέρτατο αγαθό της ζωής να απολέσει τον κοινωνικοοικονομικό χαρακτήρα και να καταστεί καθαρό κερδοσκοπικό προς τέρψη των συμφερόντων.
Επιμένουμε στην ίδρυση ΔΕΥΑ στον Αποκόρωνα και στη διατήρηση των υπαρχόντων γιατί εκτός των προαναφερθέντων λόγων τα προβλήματα καθημερινότητας που αντιμετωπίζονται, με την γνώση και την ιδιαιτερότητα των τοπικών συνθηκών, θα οξυνθούν σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, σε περίπτωση συγχώνευσης.
Το επιχείρημα οτι οι ΔΕΥΑ είναι υπερχρεωμένες και επομένως πρέπει να συγχωνευθούν για την οικονομία κλίμακας είναι προσχηματικό, αφού όλοι γνωρίζουμε οτι οφείλεται στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, χωρίς οι ίδιες να επιδοτηθούν από την πολιτεία,όπως έγινε με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, πλήττοντας παράλληλα και τις τοπικές οικονομίες, αφού πλήτονται επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τις ΔΕΥΑ.
Τελειώνοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, τόνισε οτι πρέπει ΑΜΕΣΑ να ληφθούν μέτρα εξυγίανσης των ΔΕΥΑ και κάλεσε ΟΛΟΥΣ να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και σε σύμπνοια, ώστε να αντιδράσουμε και να αποτρέψουμε τυχόν επιχειρούμενη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού, μιας και ο κίνδυνος παραμένει ορατός.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα