Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών ψύξης -θέρμανσης του κτιρίου της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α.»

                                                                    η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών ψύξης -θέρμανσης του κτιρίου της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 23/23 Διακήρυξης της Σύμβασης, και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «58.000,00» € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή «71.920,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ) .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. (ΑΣ 237201).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/11/2023, ώρα 15:00μμ.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη 


Πηγή
Author: MIXAEΛΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα