Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο της πιστοποιημένης εξ αποστάσεως κατάρτισης για 30.000 ανέργους μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας

Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο για την «Πιστοποιημένη εξ αποστάσεως κατάρτιση για 30.000 ανέργους μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας» συνολικού προϋπολογισμού 4.800.000€ πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι 5.952.000€ συμπ/νου ΦΠΑ (24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 1/2024 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 Εκτιμώμενη αξίας σύμβασης: 4.800.000,00 πλέον ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ: 5.952.000 ΦΠΑ 24%. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στη ΣΑΤΑ 034 ΤΑ 03400028. Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Next Generation EU.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (ΑΣ 256131).

Καταληκτικλή ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 29/02/2024, ώρα 15:00μμ.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη


Πηγή
Author: MIXAEΛΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα