Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (κάτω των ορίων) Διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσιών στο κατασκευαστικό κομμάτι για τη διεξαγωγή πέντε (5) ολοκληρωμένων εκδηλώσεων με θέμα “Ημέρα Καριέρας Δ.ΥΠ.Α”

Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών στο κατασκευαστικό κομμάτι για τη διεξαγωγή πέντε (5) ολοκληρωμένων εκδηλώσεων με θέμα “Ημέρα Καριέρας Δ.ΥΠ.Α” προϋπολογιζόμενης αξίας 190.000,00€ πλέον του ΦΠΑ (24%), ήτοι 235.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( 24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 14/2024 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «190.000,00€» πλέον του ΦΠΑ (24%), ήτοι «235.600,00€» συμπ/νου του ΦΠΑ (24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) οικονομικής χρήσης 2024 & 2025.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του συστήματος (ΑΣ: 354822).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη


Πηγή
Author: MIXAEΛΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα