Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ζάκυνθος 1/9/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ                                Αριθμ.πρωτ: οικ 68527/11886
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 29100 Ζάκυνθος
Τηλέφωνο : 26953-60343
Fax : 26950-49192
Εmail : vertzagias@pin.gov.gr
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψη:

1.Την υπ΄αριθμ. 213-24/2020 ΑΔΑ ΨΦ1ΛΕ-7ΛΕ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2.Το υπ΄αριθμ.22384/11-2-2021, ΑΔΑ 94TXOΡ1Φ-Ω8Ο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου ,με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
3.Την υπ΄αριθμ 35-6/20-3-2021,ΑΔΑ Ψ3ΑΞ7ΛΕ-ΧΨΧ, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1β , της υπ΄αριθ.129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ Β 108/4-2-2010) ΚΥΑ.
5.Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 , της υπ΄αριθ.129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ Β 108/4-2-2010) ΚΥΑ.
6.Το υπ΄αριθμ. 64891/11346/18-8-2021 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σχετικά με την προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
7.Την υπ΄αριθ.107/17-6-2021 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Ειδικό Φορέα 03.073 ΚΑΕ 1731.00.001 του Γραφείου Προϋπολογισμού και δημοσιονομικών αναφορών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου ποσού 18.000,00€.

8.Την υπ΄αριθμ. 658-28/24-6-2021,ΑΔΑ 9Ι3077ΛΕ-ΚΡΒ, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης.

9.Την υπ΄ αριθμ πρωτ. 50017/8645/29-6-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό απόφασης Α/Α 1243 ,Ειδικού Φορέα 03.073 ,ΚΑΕ 1731.00.001, ποσού 18.000,00€ .

10.Την υπ΄αριθ.117133/19-7-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Έγκριση αγοράς ενός (1) οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες της Δνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου».

θα προβεί στην συγκέντρωση προσφορών για την προμήθεια επιβατικού υπηρεσιακού αυτοκινήτου (Νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων, φιλικών προς το περιβάλλον) για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου σύμφωνα με τις κάτωθι (Κατ΄ ελάχιστο) τεχνικές προδιαγραφές.

Επιβατικό Αυτοκίνητο
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 18.000,00 με ΦΠΑ.
(CPV 34110000-1)

Είδος Οχήματος Επιβατικό SUV
Κινητήρας Υβριδικός ή ήπιος υβριδικός
Τύπος Καυσίμου Βενζίνη
Κυβισμός Έως 1400 cc
Αριθμός Κυλίνδρων 4
Τροφοδοσία Άμεσος Ψεκασμός
Μέγιστη Ταχύτητα (Χλμ/ώρα) Άνω των 180 Km/h
Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα (΄Ιπποι/σ.α.λ) Άνω των 110 hp
Κυβώτιο Ταχυτήτων (Τύπος) Χειροκίνητο
Σχέσεις  Μετάδοσης 6
Περιβαλλοντικές Επιδόσεις Έως 6,5 Λίτρα/100 Χλμ ανώτερη κατανάλωση
Εκπομπές CO2 Συνδυασμένος κύκλος έως 140 γραμ/χλμ
Εξοπλισμός Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων

Αυτόματος κλιματισμός

Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες

Ζάντες αλουμινίου

Προβολείς LED

Σύστημα Engine Auto Stop Start

Σύστημα Hill Hold

Αντικλεπτικό σύστημα

Αριθμός Θυρών 5

Αριθμός Επιβατών 5

Αερόσακοι οδηγού – συνοδηγού

Χρώμα Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας

Ανοικτού Χρώματος (Λευκό –Ασημί-κλπ)

H δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του έτους 2021 από τον Ειδικό Φορέα 03.073 και ΚΑΕ 1731.00.001 συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 18.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Βεβαιώνεται ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι την 10-9-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά, στην οποία πρέπει να αναγράφεται η τιμή μονάδας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μαζί με την προσφορά στο φάκελο θα πρέπει να περιέχονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Φορολογική Ενημερότητα
2.Ασφαλιστική Ενημερότητα
3.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου .Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι
– νομικά πρόσωπα ,τα παραπάνω δικαιολογητικά αφορούν τους διαχειριστές,
– στις περιπτώσεις ΕΠΕ.ΟΕ και ΕΕ τους διαχειριστές
– στις περιπτώσεις ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση τιμής .
Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο Τμήμα Γραμματείας, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων ως εξής:

Για θέματα που αφορούν αποκλειστικά την διαγωνιστική διαδικασία από το Τμήμα Προμηθειών, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Ζακύνθου Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100, τηλ. 26953-60337 ,2695360343 Εmail : vertzagias@pin.gov.gr & margari@pin.gov.gr.

Για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε Ζακύνθου ,τηλέφωνο επικοινωνίας 2695362158.

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ηµέρα και 10:30 πμ από την επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών και Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών έτους 2021 που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 42-02/13-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Α.Δ.Α. : ΩΖΞΔ7ΛΕ-8Υ8.

Κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες.

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, στο Επιμελητήριο Ζακύνθου και θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων http/www.pin.gov.gr και στην διαδικτυακή πύλη http/www.promitheus.gov.gr,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας ανάθεσης από :

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕ Ζακύνθου
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100
τηλ.2695360343 & fax. 26950-49192
Εmail : vertzagias@pin.gov.gr
Πληροφορίες: 2695360343

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
37FollowersFollow

Τελευταία Νέα