Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων ΙΔΟΧ του Τμήματος Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 203/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με ΑΠ 18498/2022 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022  σύμφωνα με την με ΑΠ 18346/2022 μελέτη του τμήματος Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας- Αθλητισμού- Πολιτισμού του Δήμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές είτε για μία ομάδα είτε για το σύνολο των ειδών της μελέτης.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ που απασχολούνται στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων, τόσο στον εσωτερικό χώρο των σχολείων και στα W.C όσο και τους εξωτερικούς χώρους, (εξωτερικές σκάλες και αυλή).  Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 18100000-0

  • Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 949,55€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Παύλου Μελά ΜΕΛΑ και η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από Δημοτικούς πόρους. Για την υλοποίηση της Προμήθειας έχει προβλεφθεί πίστωση στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 ως εξής: ΚΑ 15.6063.08 – 37.949,55€.
  • Με την 203/2022 απόφαση ΟΕ πραγματοποιήθηκε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με ΑΠ 18346/2022 μελέτης, η έγκριση των όρων διακήρυξης, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης για την εκτέλεση της προμήθειας και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού καθώς και η Επιτροπή Παραλαβής της Προμήθειας.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr από την 11/05/2022 και ώρα 09.00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 25/5/2022  και ώρα 15.00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος Προσφοράς : Δώδεκα (12) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών

Γλώσσα σύνταξης των Προσφορών : Ελληνική

Δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στον ελληνικό Τύπο : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  σύμβασης,  κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) Α. εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α-419,30€  ΟΜΑΔΑ Β -91,04€ , ΟΜΑΔΑ Γ -90,24€, ΟΜΑΔΑ Δ -11,52€

Β) Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης : ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Κριτήριο  Ανάθεσης  Σύμβασης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  τιμής για το σύνολο

Διάρκεια Σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 31/12/2022

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά, που βρίσκεται στην οδό Καραολή & Δημητρίου 1, στην Σταυρούπολη, ΤΚ 56430, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής την 30/5/2022 και ώρα 10.00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.             Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.pavlosmelas.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου έλαβε τον παρακάτω Συστημικό Αριθμό: 159973

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Ποζουκίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας:2313302890, e-mail: [email protected]

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα