Προσφορές για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» έως τις 7.10.2022

Προκηρύσσεται ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» σύμφωνα με την με αρ. 36/2022 μελέτη του τμήματος Καθημερινότητας & Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr από την 23.9.2022 και ώρα 09.00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 7.10.2022 και ώρα 15.00.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά, που βρίσκεται στην οδό Καραολή & Δημητρίου 1, στην Σταυρούπολη, ΤΚ 56430, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής την 11.10.2022 και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Ποζουκίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας:2313302890,

e-mail: pntina@pavlosmelas.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΡΘΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
38FollowersFollow

Τελευταία Νέα