Διαγωνισμοί - ΠροκυρήξειςΕργασίαΚοινωφελή

Οικονομική Επιτροπή 09/04/2021

Καλείστε στην 12η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020 και 426/13.11.2020 και 34/8-3-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 9 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 10:00 με τα εξής θέματα:

  1. Εισήγηση για λήψη απόφασης: Α) Καθορισμού Επιτροπών Παραλαβής (άρθρο 221 του Ν.4412/2016), Β)Καθορισμού Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων (άρθρο 221 παρ.11 περ. α του Ν.4412/2016).
  1. Λήψη απόφασης για :α) την έγκριση της υπ΄ αρ. 3/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης, για την προμήθεια οχημάτων με μίσθωση LAESING ,β) την κατάρτιση των όρων  διακήρυξης  Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού άνω των ορίων και δ) την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016).
  1. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 4/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  1. Λήψη απόφασης επικύρωσης των πρακτικών με αρ. 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας  για τον Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ.».
  1. Λήψη απόφασης για :α) την έγκριση της υπ΄ αρ. 15/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης, για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου ,β) την κατάρτιση των όρων  διακήρυξης  Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού άνω των ορίων και δ) την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016).
  2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της μελέτης  «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ12 του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”. 
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 01/2021 μελέτης, «Ενεργειακή   αναβάθμιση 1ου & 2ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου  Δ.Κ. Ταύρου  του  Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου».
  1. Γνωμοδότηση της επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υλοποίηση της πράξης  του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  του άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων της Υπαίθρου και των Οικισμών», (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ AT11), με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» που αφορά το υποέργο «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης στο Δήμο Μοσχάτου –Ταύρου» για το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» πρόσκληση ΑΤ11.
  1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 12/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου Ταύρου» που αφορά στην 2η τροποποίηση-αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.
  1. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση εξωδικαστικού συμβιβασμού επί της  με  αριθ. πρωτ.  εισερχομένων στον Δήμο  1603/2021 αίτησης.   


Πηγή
Author: vikonomou

Show More


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button