ΟΤΑ: Έτσι θα γίνεται υποχρεωτικά η ενημέρωση για τα χρωστούμενα της Αυτοδιοίκησης

Με Εγκύκλιο που απέστειλε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, έδωσε αναλυτικές οδηγίες για το περιεχόμενο των μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Υπόχρεοι σε άμεση εφαρμογή του περιεχομένου της είναι οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, καθώς και τα Νομικά τους Πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων και των Διαδημοτικών Επιχειρήσεων όπου συμμετέχουν και είτε έχουν αναλάβει την οικονομική τους διαχείριση είτε η έδρα τους είναι εντός των διοικητικών ορίων του ΟΤΑ.

Υπογραμμίζουμε ότι η αρχή της υποχρεωτικής εφαρμογής των οδηγιών γίνεται από τις εκθέσεις απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Αυγούστου, οι οποίες πρέπει να έχουν υποβληθεί στην εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων» του ΓΛΚ και της ΓΓΠΣΔΔ μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα, εφεξής στους αιτιολογικούς Πίνακες 3 και 4 της Ενότητας Β «Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους» των μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ είναι υποχρεωτική η διακριτή αποτύπωση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους που εμπίπτουν στις κάτωθι περιπτώσεις:

1) Παραστατικά μη νόμιμων δαπανών προς αντιλογισμό.

Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τα παραστατικά τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας και δεν είναι δυνατή η πληρωμή τους.  Αυτά τα παραστατικά απορρίπτονται άμεσα από το Μητρώο Δεσμεύσεων με αντιλογισμό, ανεξάρτητα από τις εκτιμήσεις του Φορέα για την τελική έκβαση (ενδεχόμενης) δικαστικής διεκδίκησης των σχετικών απαιτήσεων από τους εκδότες των παραστατικών. Το συνολικό ποσό των παραστατικών που εκκρεμούν προς αντιλογισμό στο τέλος του μήνα αναφοράς και που συμπεριλαμβάνονται στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Φορέα θα ταξινομείται στους αιτιολογικούς Πίνακες με Λόγο: «Λοιποί νομοθετικοί λόγοι» αναγράφοντας στις «Παρατηρήσεις» την ένδειξη «μη νόμιμη δαπάνη προς αντιλογισμό».

2) Εκκαθαρισμένα ανεξόφλητα παραστατικά με υπαιτιότητα δικαιούχου.

Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει παραστατικά που πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας, αλλά δεν μπορούν να πληρωθούν λόγω μη προσκόμισης των δικαιολογητικών πληρωμής από το δικαιούχο (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο κτλ) ή λόγω αδυναμίας ταυτοποίησης του δικαιούχου (πχ κληρονόμοι δικαιούχων). Το συνολικό ποσό των παραστατικών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα με υπαιτιότητα δικαιούχου θα ταξινομούνται στους αιτιολογικούς Πίνακες με λόγο: «Μη προσκόμιση δικαιολογητικών από τον δικαιούχο» αναγράφοντας στις «Παρατηρήσεις» την ένδειξη «υπαιτιότητα δικαιούχου».    

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο λόγος «έλλειψη-καθυστερήσεις δικαιολογητικών» για την περίπτωση των εκκαθαρισμένων δαπανών που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα δικαιούχου. Η χρήση αυτού του λόγου θα πραγματοποιείται μόνο για τις περιπτώσεις όπου α) καθυστερεί η εκκαθάριση της δαπάνης λόγω έλλειψης δικαιολογητικών (πχ έγγραφα διαγωνιστικής διαδικασίας, έγγραφα συμβάσεων κτλ) και β) δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των του αρ.69ζ του ν.4270/2014.

3) Εκκαθαρισμένα ανεξόφλητα παραστατικά με υπαιτιότητα Φορέα χρηματοδότησης.

Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει παραστατικά ενταγμένων δαπανών σε χρηματοδοτικά προγράμματα (ΠΔΕ, Φιλόδημος, Πράσινο Ταμείο, Προγραμματικές Συμβάσεις κλπ), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας αλλά δεν έχει καταστεί δυνατή η πληρωμή τους διότι εκκρεμεί η εκταμίευση της χρηματοδότησης από τον Φορέα Χρηματοδότησης του Προγράμματος. Το συνολικό ποσό αυτών των παραστατικών θα ταξινομείται στους αιτιολογικούς Πίνακες με λόγο: «λοιποί οικονομικοί λόγοι» αναγράφοντας στις «Παρατηρήσεις» την ένδειξη «υπαιτιότητα φορέα χρηματοδότησης (στοιχεία προγράμματος χρηματοδότησης)».

4) Εξοφλημένα παραστατικά για τα οποία εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίηση.

Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει παραστατικά δαπανών τα οποία είχαν εξοφληθεί στην περίοδο αναφοράς, αλλά εκκρεμεί η εγγραφή της πληρωμής στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις: i) πληρωμή δαπανών μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, ii) εγγραφή τακτοποίησης της πληρωμής της δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος για το φωτισμό του οδικού δικτύου προς τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (συμψηφισμός με εισπραχθέντα τέλη μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος), iii) κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΟΤΑ από τον δικαιούχο. Μέχρι την ολοκλήρωση της τακτοποίησης, το συνολικό ποσό των εν λόγω παραστατικών θα ταξινομείται στους αιτιολογικούς Πίνακες με λόγο: «λοιποί οικονομικοί λόγοι» αναγράφοντας στις Παρατηρήσεις την ένδειξη «εξοφλημένο παραστατικό προς λογιστική τακτοποίηση (παράθεση περίπτωσης)».  

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο τονίζει ότι τα προαναφερθέντα λογιστικά γεγονότα θα πρέπει να τακτοποιούνται άμεσα από την Οικονομική Υπηρεσία του κάθε Φορέα, έτσι ώστε να μην εμφανίζονται στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δαπάνες που είτε έχουν εξοφληθεί είτε δεν μπορούν να πληρωθούν διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας.

Η αριθμ. 58450/15.9.2020 Εγκύκλιος ΕΔΩ

 

Πηγή
Author:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα