ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2022 – ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος   3/5/2022
Αρ. πρωτ.  Οικ 34385/7039

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου έχοντας υπόψη:

1.Το Ν.3852/7-6-20102010 «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοικησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
2. Το ΠΔ 80/2016(ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.»
3. Το Ν .4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)περί Δημοσίων Συμβάσεων Εργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
4 .Την υπ΄αριθ.71535/28859/13-9-2021 (ΑΔΑ ΩΣΓΡ7ΛΕ-ΘΟΚ),(ΦΕΚ 778/Υ.Ο.Δ.Δ/17-9-2021) απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Παράταση θητείας Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών και ορισμός νέων Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
5.Την υπ΄αριθμ 76736/31219/29-9-2021,(ΑΔΑ 6ΛΝΧ7ΛΕ-ΞΦΚ),(ΦΕΚ 4578/Β/4-10-2021) Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους νέους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και πρόσθετες αρμοδιότητες στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενότητων Λευκάδας , Κεφαλληνίας και Ιθάκης».
6.Την υπ ΄αριθμ 187-31/28-12-21 ,ΑΔΑ Ψ56Β7ΛΕ-ΒΟΒ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , σχετικά με την έγκριση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
7.Το υπ΄αριθμ 19834/10-12-2022, ΑΔΑ 9Π31ΟΡ1Φ-ΠΞΔ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου ,με το οποίο εγκρίνεται ο προυπολογισμός οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
8. Την υπ΄αριθμ 33-6-/28-2-2022,ΑΔΑ Ψ8ΚΔ7ΛΕ-ΥΒΟ, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

9.Την υπ΄αριθ. 42/1-3-2022 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Γραφείου Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών στους κάτωθι ΚΑΕ :

– Στον Ειδικό Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 123100001, ποσού 10.000,00 €

– Στον Ειδικό Φορέα 03291 ,ΚΑΕ 123100001, ποσού 500,00
– Στον Ειδικό Φορέα 03292 ,ΚΑΕ 123100001, ποσού 500,00 € .

10.Την υπ΄αριθμ 159-10/2-3-2022 ,ΑΔΑ Ψ5ΞΤ7ΛΕ-Γ4Τ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων –Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το έτος 2022 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,CPV 39830000-9.
11.Την υπ΄αριθμ 20948/4206/16-3-2022,ΑΔΑ Ω2Ρ67ΛΕ-7ΙΙ ,Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ .1231.00.001, ποσού 10000,00€.
12. Την υπ΄αριθμ 23804/4817/24-3-2022,ΑΔΑ 9Λ8Π7ΛΕ-Ν9Ν,Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03291 ,ΚΑΕ .1231.00.001, ποσού 500,00€.
13. Την υπ΄αριθμ 20951/4208/16-3-2022 ,ΑΔΑ 5Ρ37ΛΕ-Ω28 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03292 ,ΚΑΕ .1231.00.001, ποσού 500,00€.

ΚΑΛΟΥΜΕ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 2022 ως εξής:
Α) Για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και τα αυτοτελή τμήματα
Β) Για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Ζ.
Γ) Για τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ν .Ζακύνθου.
H δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του έτους 2022 ως εξής:
– από τον Ειδικό Φορέα 03073 και ΚΑΕ 123100001 προυπολογιζόμενης αξίας έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (10000,0€) ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
– από τον Ειδικό Φορέα 03291 και ΚΑΕ 123100001 προυπολογιζόμενης αξίας πεντακοσίων ευρώ (500,00€) ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
– από τον Ειδικό Φορέα 03292 και ΚΑΕ 123100001 προυπολογιζόμενης αξίας πεντακοσίων ευρώ (500,00€) ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
– Βεβαιώνεται ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι την Tετάρτη 11-5-2022 και ώρα 11.00πμ να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ,στην οποία πρέπει να αναγράφεται η τιμή μονάδας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η τιμή χωρίς ΦΠΑ., όπως αναφέρονται στον συννημένο πίνακα ειδών.
Μαζί με την προσφορά στο φάκελο θα πρέπει να περιέχονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Φορολογική Ενημερότητα
2.Ασφαλιστική Ενημερότητα
3.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου .Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι
– νομικά πρόσωπα ,τα παραπάνω δικαιολογητικά αφορούν τους διαχειριστές,
– στις περιπτώσεις ΕΠΕ.ΟΕ και ΕΕ τους διαχειριστές
– στις περιπτώσεις ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο , στις περιπτώσεις ΕΠΕ,.ΟΕ , ΕΕ ,ΙΚΕ και στις περιπτώσεις ΑΕ .

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση τιμής μονάδας.
Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο Τμήμα Γραμματείας, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών μέχρι την Tετάρτη 11-5-2022 και ώρα 11.00πμ .
Η απόσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια την ίδια μέρα και ώρα 11:30 στο Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Ζακύνθου.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται .
Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών είναι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών , που έχει ορισθεί με την 70-05/1-2-2022 της Οικονομικής Επιτροπής του άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων http/www.pin.gov.gr και θα καταχωρήθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τέλος θα διαβιβαστεί στο Επιμελητήριο Ζακύνθου για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας διαπραγμάτευσης από :
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕ Ζακύνθου
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100
τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192
Εmail : [email protected]
Συννημένος :ο σχετικός πίνακας ειδών Καθαριότητας
Πληροφορίες: 2695360337και 2695360343

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ     ΜΕ ΦΠΑ

1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
2 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΣΠΡΕΪ ΤΕΜΑΧΙΟ
3 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ
4 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΟΝΔΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
5 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΑΥΡΑ 100 ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ
6 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 1 ΛΙΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
7 ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95 ΒΑΘΜΩΝ 450 ml ΤΕΜΑΧΙΟ
8 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ 400 ml TEMAXIO
9 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
10 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ
11 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ 16 cm ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ  (Συσκευασία 50 τεμ) ΤΕΜΑΧΙΟ
12 ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ  16 cm  ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ (Συσκευασία 50 τεμ) ΤΕΜΑΧΙΟ
13 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 1000 ml TEMAXIO
14 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
15 ΠΑΝΑΚΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
16 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ  ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ
17 ΠΙΑΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΛΕΥΚΟ 26 cm (Συσκευασία 50 τεμ) TEMAXIO
18 ΠΙΑΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΛΕΥΚΟ 18 cm (Συσκευασία 50 τεμ) ΤΕΜΑΧΙΟ
19 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40 ΕΚ ΤΕΜΑΧΙΟ
20 ΠΟΤΗΡΙΑ   ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 12 ΟΖ (Συσκευασία 50 τεμ) ΤΕΜΑΧΙΟ
21 ΠΟΤΗΡΙΑ   ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 12 ΟΖ (Συσκευασία 50 τεμ) ΤΕΜΑΧΙΟ
22 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΓΙΓΑΣ  90 cm ΚΙΛΟ
23 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣ. ΜΕΓ. 52Χ75 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (Συσκευασία 10 τεμαχίων) ΤΕΜΑΧΙΟ
24 ΣΑΚΟΥΛΕΣ  ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ  ΡΟΛΟ 48X50 ΤΕΜΑΧΙΟ
25 ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ
26 ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 250 ml TEMAXIO
27 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕΣΑΙΑ TEMAXIO
28 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ TEMAXIO
29 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ TEMAXIO
30 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ TEMAXIO
31 ΧΛΩΡΙΝΗ 2 LT 6 ΤΕΜ ΥΓΡΗ TEMAXIO
32 ΑΠΟΣΜΙΝΗ 2LT TEMAXIO
33 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 1000ml TEMAXIO
34 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΠΙ 750 ml TEMAXIO
35 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500 ml TEMAXIO
36 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000ml TEMAXIO
37 ΦΑΡΑΣΙ TEMAXIO
38 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ TEMAXIO
39 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 ΓΡ. TEMAXIO
40 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΤΕΜ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ TEMAXIO
41 ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 34*26*17 CM TEMAXIO
42 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΥΤΙ TEMAXIO
43 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΠΛΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
44 ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 22 CM ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα